مجوزهای تخصصی

  1. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری آبیاری تحت فشار از معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی
  2. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته آبیاری تحت فشار، احداث و راهبری تاسیسات آبیاری و زهکشی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
  3. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از استانداری در رشته آب پایه 2